Start bouw hospice IJsselThuis komt dichterbij

De start bouw van een hospice voor terminale patienten in Nieuwerkerk kan naar verwachting voorjaar 2004 van start gaan. Het Bijna-thuis-huis’, dat is gepland op een locatie tussen het Rietveen en het te vernieuwen stationsplein, is een initiatief van de stichting IJsselThuis, deze stichting is opgezet door de Rotary Club Nieuwerkerk/Zevenhuizen, in samenwerking met de thuiszorgorganisatie Vierstroom, woningstichting Ons Huis en de gemeente Nieuwerkerk.
Inmiddels speelt ook zorgkantoor Trias een belangrijke rol in de komst van deze voorziening in onze gemeente.
Twee belangrijke stappen zijn in de afgelopen maanden gezet door het bestuur van de Stichting IJsselThuis: de aanvraagprocedure voor de bouwvergunning loopt en er is nu een duidelijke lijst voorhanden van te sponsoren onderdelen van het huis.

Als in het voorjaar de eerste paal is geslagen duurt de bouw naar verwachting nog zo’n negen maanden. In het definitieve bouwontwerp is sprake van een pand van twee verdiepingen dat iets lager en kleiner is dan in de oorspronkelijke opzet. Het pand is ontworpen door het architectenbureau Albert & van Huut BV, dat ook in het oog springende gebouwen voor de ING Bank en de Gasunie in Groningen ontwierp.
“Het is een antroposofisch ontwerp,” licht Engelien Geerdink toe. “Er zit eigenlijk geen rechte lijn in.” Op schets oogt het pand speels en toch heel praktisch.

Bedoeling is dat op de begane grond een drietal patientenkamers komt en naast onder andere een entree, een hal, een woonkamer en een zusterspost. Het is namelijk de bedoeling dat in het hospice ’s nachts een nachtzuster aanwezig is. Op de eerste verdieping komen een keuken, een badkamer, een administratieruimte, een ruimte voor een coördinator en twee logeerkamers voor familie en verwanten van de patienten die van het hospice gebruik maken. Dat kunnen inwoners van Nieuwerkerk, Moordrecht en Zevenhuizen zijn.

Het ontwerp werd ook voorgelegd aan de omwonenden van het toekomstige pand, die aan het Rietveen wonen. “Over het algemeen was de reactie van de omwonenden op ons initiatief vanaf het begin enthousiast en positief als het gaat om het doel. Maar er worden wel vraagtekens gezet bij de parkeersituatie en de mogelijke verkeersdrukte,” stelt Geerdink.
Volgens haar en volgens de Stichting IJsselThuis zal dat hooguit van tijdelijke aard zijn. “We hebben in overleg met de bewoners de bouw zo gepland, dat de ingang van het pand aan de zijde van het aangrenzend terrein van de huidige gemeentewerf De Batavier komt. Daar komen in de toekomst ook extra parkeerplaatsen als het stationsplein wordt heringericht. Het parkeerprobleem lost zich dan op. En de verkeerstromen moeten ook langs die kant gaan lopen.”
Waarschijnlijk zal dan ook alleen in de aanvangsfase sprake zijn van verkeer over het Rietveen.”De mensen die aan het Rietveen wonen zijn er beducht voor dat als straks het centrumplan wordt uitgevoerd hun straat een doorgaande route voor verkeer zou worden,” licht Geerdink toe.

Geld nodig
Het Bijna-Thuis-Huis wordt gebouwd door de woningstichting Ons Huis, die ook eigenaar wordt. de Stichting verhuurt het pand aan de stichting IJsselThuis. Die heeft natuurlijk geld nodig om de exploitatie van het pand rond te krijgen. Inmiddels zijn daarover zeer gunstige berichten te melden. “Aanvankelijk zat het allemaal muurvast,” vertelt Engelien Geerdink, maar Dirk-Jan Verbeek, de directeur van De Vierstroom, heeft een regeling kunnen treffen met zorgkantoor Trias, dat de AWbZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) uitvoert. Zij gaan nu een groot deel van de huurkosten voor hun rekening nemen. Trias heeft medewerking op dit punt tot en met 2006 gegarandeerd.” Hetzelfde zorgkantoor financiert ook de kosten van een coördinator. Dat is een verpleegkundige met ervaring in de palliatieve zorg ( het zorgen voor terminale patienten), die in de praktijk in dienst komt van de Vierstroom.

Financieel was natuurlijk ook de bijdrage van de gemeente heel belangrijk. Die stelde twee kavels ter beschikking voor de symbolische huur van één euro per jaar.
Ook de acties die de Rotary Club voor dit doel hield, leverden natuurlijk geld op. Denk nog maar eens terug aan de Millenniumkoker, waar mensen tegen betaling een boodschap in mochten stoppen en die is ingegraven nabij de Waterdrager, begin 2000.

Met al die bijdragen is de stichting er echter nog niet. Er is nog altijd geld nodig. “We willen nu gelden zien te verwerven voor de inrichting van het pand,” vertelt Geerdink. “Dat kan door sponsoring en door fondsenwerving. Op dat laatste punt hebben we al een succes geboekt.. De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam heeft ons 25.000 euro geschonken. En vergeet ook de bijdrage van de organisatoren van ‘Kom in de Kas’niet (ruim 1783 euro).
Als het gaat om sponsoring denkt de Stichting IJsselThuis aan het sponsoren van delen van het toekomstige huis door bedrijven of instellingen. Daardoor wordt een constructie waarbij de kostprijs van het pand omlaag gaat en waardoor ook de huurprijs lager wordt. Nico van Weelde is daar voor de stichting druk mee bezig. ‘die verdient een enorme pluim’; aldus Engelien Geerdink.
Binnenkort wordt de Stichting Vrienden van IJsselThuis wordt opgericht. Mensen kunnen dan donateur worden. En ook dat wordt voor ons een bron van inkomsten’.

Vrijwilligers
In de toekomstige zorg in het bijna thuis huis neemt de thuiszorgorganisatie Vierstroom een centrale plaats in. Vierstroom verzorgt de wijkverpleegkundige zorg, levert de bedden, heeft de coordinator in dienst en heeft een specialistisch palliatief team om op terug te kunnen vallen.
Waar de Stichting IJsselthuis in de nabije toekomst behoefte aan heeft zijn vrijwilligers. Mensen die een handje willen gaan toesteken in het toekomstige bijna thuis huis. “Er zijn al veertien vrijwilligers die zich hebben aangemeld,” vertelt Geerdink. ‘In totaal zullen we er zo’n dertigtal nodig hebben.”
Die mensen zijn nodig voor ‘handen aan het bed’maar ook voor bijvoorbeeld administratieve taken, koken en de tuin bijhouden. Hun bijdrage wordt vrijwillig maar niet vrijblijvend. “alle vrijwilligers krijgen een opleiding. Dat is een opleiding ziekenverzorging thuis, zoals die ook door de Vierstroom aan medewerkers wordt gegeven. De opleiding wordt verzorgd door de coordinator die wordt aangesteld. Daarnaast wordt twee keer twee dagen een cursus over werken in een hospice gegeven en zijn er regelmatig bijscholingsbijeenkomsten. Wie vrijwilliger wordt, verplicht zich in principe tot vier uur werken per week.”
Wie belangstelling heeft om een bijdrage als vrijwilliger te leveren in het bijna thuis huis, kan voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 06-10940579 of emailen naar info@ijsselthuis.nl.

vorige pagina