Privacyverklaring verwerking gegevens sollicitanten

Bij hospice IJsselThuis en hospice IJsselOever hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Privacy
Zodra je bij ons solliciteert, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we, dat we deze gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen.

Wat en waarom?
• De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld via de website, worden slechts verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen een van de hospices.
• Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie binnen de organisatie.
• De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld via het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten.
• Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben. Ook verwerken we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
• Hospice IJsselThuis en hospice IJsselOever verwerken alleen die persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere persoonsgegevens en een eventueel toegevoegde foto. Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor alle functies wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor inzien of verwijderen van jouw eigen gegevens hebt ingediend. De coördinatoren van hospice IJsselThuis en hospice IJsselOever zullen dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.
Het bewaren van gegevens

Binnen hospice IJsselThuis en hospice IJsselOever worden de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure bewaard. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kan op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal één jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken.

Beveiliging en bescherming van gegevens
Binnen hospice IJsselThuis en hospice IJsselOever wordt de bescherming van persoonsgegevens serieus genomen en worden passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hospice IJsselThuis en hospice IJsselOever hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de coördinator van het desbetreffende hospice.

Contactgegevens
Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We gaan dan samen met jou aan de slag om dit op te lossen.
Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid te zijn opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.